SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Zakonski akti, Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/21 21.09.2021 SN BPK 15/19, SN BPK 14/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon o šumama
Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/21 07.05.2021 SN BPK 09/13 komunalna djelatnost
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 13/20 31.12.2020 SN BPK 04/14, SN BPK 12/13, SN BPK 02/13, SN BPK 07/08 socijalna zaštita Z A K O NO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SADJECOM 31. decembar/prosinac 2020.Član 1.U Zakonu o socijalnoj zaštiti, za-štiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:10/00,5/03, 5/05, 3/08, 2/13 i 4/14) iza člana 2. dodajese novi član 2.a koji glasi:„Član 2a.„Prava po osnovu ovog zakona mogu ostvariti lica i porodice koji imaju prijavljeno prebivalište na području Ka-ntona u kontinuitetu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.Izuzetno od prethodnog stava, prava po ovom Zakonu mogu ostvariti lica koja su 30.04.1992.godine imala pre-bivalište na području kantona, pod uvje-tom da im je utvrđen status povratnika.Prava po ovom Zakonu ne mogu ostvariti lica koja nisu državljani Bosne i Hercegovine, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano.“Član 2.U članu 5. u stavu 1. tačka 3. se mijenja i glasi:„3) smještaj u hraniteljsku poro-dicu.“Član 3.U članu 14. stav 1. iza tačke 7. dodaje se nova tačka 8. koja glasi: „8. Primanja po osnovu novčane naknade za novorođeno treće, četvrto i peto dijete, te primanja po osnovu nov-čane naknade za vrijeme čekanja na za-poslenje.“Član 4.U članu 14. stav 4. iza riječi: „sti- Broj 13 –strana 1987pendije i jednokratne pomoći.“, interpu-nkcijski znak „tačka“zamjenjuje se inte-rpunkcijiskim znakom: „zarez“ i dodaju riječi: „stalna novčana pomoć“. Član 5.U članu 15.a iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Pravo na stalnu novčanu pom-oć ne mogu ostvariti lica smještena u us-tanovu socijalne zaštite.“ Član 6.Iza člana 15.a dodaje se novi član 15.b, koji glasi:„Član 15.b„Korisnici prava na stalnu novč-anu pomoć dužni su u svakoj kalendar-skoj godini u periodu od 01. do 31. mar-ta tekuće godine dostaviti dokaze Cent-ru za socijalni rad kao nadležnom prvo-stepenom organu, radi utvrđivanja ispu-njavanja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava. Ukoliko korisnik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze ili se na osnovu dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostva-rivanja prava, Centar za socijalni rad do-nosi rješenje o prestanku prava na stal-nu novčanu pomoć zaključno sa febru-arom tekuće godine.”Član 7.U članu 16. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njeguod strane drugog lica ne mogu ostvariti lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite.“ Broj 13 –strana 1988Član 8.U članu 18. iza stav 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Ukupan prihod domaćinstva kao osnov za ostvarivanje prava na nov-čanu naknadu za pomoć i njegu od st-rane drugog lica čine prihodi utvrđeni članom 14. ovog Zakona.“Član 9.Članovi 20.a i 20.b se brišu. Član 10.Iza člana 20. dodaje se novi član 20.a, koji glasi:„Član 20a.Korisnici prava na novčanu nak-nadu za pomoć i njegu od strane drugog lica dužni su u svakoj kalendarskoj go-dini u periodu od 01. do 31. marta teku-će godine dostaviti dokaze Centru za so-cijalni rad kao nadležnom prvostepen-om organu, radi utvrđivanja ispunjava-nja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava. Ukoliko korisnik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze ili se na temelju dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostvari-vanja prava, Centar za socijalni rad don-osi rješenje o prestanku prava na novča-nu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, zaključno sa februarom te-kuće godine.“Član 11.U članu 29. u stavu 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:„ako se smjesti u odgovarajuću ustano-vu socijalne zaštite.“31. decembar/prosinac 2020.Član 12.U članu 29. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:„Korisnici prava iz člana 29. ov-og Zakona dužni su u svakoj kalendar-skoj godini u periodu od 01. do 31. mar-ta tekuće godine dostaviti dokaze centru za socijalni rad kao nadležnom prvoste-penom organu, radi utvrđivanja ispu-njavanja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava, te ukoliko korisnik u ostav-ljenom roku ne dostavi dokaze ili se na temelju dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostvarivanja prava, Centar za socijalni rad donosi rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, zaključno sa februarom tek-uće godine.”Član 13.U poglavlju II – SOCIJALNA ZAŠTITA, naziv odjeljka 6. i članovi 30. 31. i 32. se mijenjaju i glase:„6. HraniteljstvoČlan 30.Hraniteljstvo je oblik zaštite izv-an vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu Federacije Bosne i Herce-govine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17) (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu) osigurava odgovarajući po-rodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici.Član 31.Za rješavanje o priznavanju pra-va i uključivanje na smještaj u hraniteljs- 31. decembar/prosinac 2020.ku porodicu, kao i zaključivanje ugovo-ra o hraniteljstvu, nadležan je Centar za socijalni rad.Rješenje o priznavanju prava na smještaj i upućivanje u hraniteljsku por-odicu donosi se uz prethodno pribavlje-nu saglasnost Kantonalnog Ministarstva u pogledu hraniteljske naknade i nakna-de za izdržavanje hranjenika.O žalbama na rješenja Centra za socijalni rad odlučuje Kantonalno Minis-tarstvo.Član 32.Kantonalni ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbje-glice će naredbom o visini novčanih izn-osa iz člana 8. stav 3. ovog Zakona utvr-diti iznose novčanih davanja za hrani-teljstvo.“Član 14.Članovi od 33. do 36. se brišu.Član 15.Član 38. se mjenja i glasi:„Član 38.Troškove smještaja u ustanovu socijalne zaštite snosi lice koje se smješ-ta,roditelj, usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je dužan da izdržava to lice ili dru-go fizičko i pravno lice koje je preuzelo obavezu snošenja troškova smještaja.Troškove smještaja snosi ili u nji-hovom snošenju učestvuje lice koje se smješta, roditelji, usvojioci, staratelji ili srodnici koji su shodno zakonu dužni izdržavati to lice, ukoliko im mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 35% prosječne plaće u Kantonu.Broj 13 –strana 1989Ukoliko sredstva iz stava 2. ovog člana nisu dovoljna za izmirenje troško-va smještaja, razliku do punog iznosa ci-jene smještaja snosi organ iz člana 31. ovog Zakona.Ukoliko lica iz stava 2. ovog čla-na ne raspolažu sredstvima, troškove će u cjelosti snositi organ iz člana 31. ovog Zakona.“Član 16.U članu 40. u stavu 1. riječi „čla-na 36.“ zamjenjuju se riječima „člana 38.“. Član 17.U članu 94. stav 4. se mjenja i gl-asi: „Za novorođeno treće, četvrto i peto dijete roditelju pripada pravo na novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od po 40% od prosječne plaće u Kanto-nu bez obzira na imovinski cenzus, uko-liko kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: -da prvo, drugo i dijete za koje se podnosi zahtjev žive u zajednič-kom domaćinstvu sa podnosioc-em zahtjeva,-da imaju prebivalište na podru-čju Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva,-da djeca školskog uzrasta poha-đaju osnovnu ili srednju školu na području Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde izuzev onih obrazovnih smijerova koji ne po-stoje na području Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.“Iza stava 4. dodaju se novi stavo- Broj 13 –strana 1990vi 5, 6. i 7. koji glase:„Korisnicima koji su ostvarili pr-avo iz stava 4. za daljni nastavak ostva-rivanja prava neće uticati ukoliko prvo ili drugo dijete napustedomaćinstvo us-ljedsticanjapunoljetstva,zaključenja bra-ka ili nekih drugih nepredviđenih okol-nosti. Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 4. podnosi se u roku od 60 dana od danarođenjadjetetaza kojese pod-nosi zahtjev. Pravo iz stava 4. pripada koris-niku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva i traje dok pos-toje uvjeti za sticanje i korištenje prava po ovom Zakonu, a najduže do navrše-ne 18. godine života djeteta“.Dosadašnji stavovi 5, 6. i 7. post-aju stavovi 7, 8. i 9.Član18.U članu 102. iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2, 3, 4, 5. i 6. koji glase:„Naknada umjesto plate ženi – majci iz stava 1. ovog člana, ne može biti veća od dvije prosječne isplaćene neto plaće u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini.Ženi – majcikoja manje od 6 mje-seci prije odlaska na porodiljsko odsust-vo ima zaključen ugovor o radu ili rješe-nje o zasnivanju radnog odnosa, nakna-da umjesto plaće utvrđuje se u iznosu 60% od prosječne plaće u Kantonu.Za vrijeme trajanja ugovora o ra-du na određeno vrijeme, žena – majka ostvaruje pravo na naknadu umjesto pl-aće do kraja trajanja ovog ugovora.Po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka će na-staviti i dalje ostvarivati pravo na nakn-adu umjesto plaće pod uvjetom da joj je obnovljen ugovor o radu na određeno 31. decembar/prosinac 2020.vrijeme kod istog poslodavca te isti dos-tavi nadležnom prvostepenom organu.Ukoliko po isteku trajanja ugov-ora o radu na određeno vrijeme žena – majka ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, može ostvariti pravo na novčanu pomoć za ženu – majku koja nije u radn-om odnosu.“Dosadašnji stavovi 2. i 3. istog čl-ana postaju stavovi 7. i 8.Član 19.U članu 124. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Korisnik prava po ovom Zako-nu kojem su njegovom krivicom isplaće-na novčana primanja na koja nije imao pravo, dužan je vratiti primljeni iznos. Ako to ne učini u roku koji odredi prvo-stepeni organ, povrat tog iznosa tražit će se tužbom kod nadležnog suda.“Član 20.Iza člana 124. dodaje se novi član 124.a koji glasi:„Član 124a.Centar za socijalni rad, kao nad-ležni prvostepeni organ, može sa koris-nikom, odnosno obveznikom povrata is-plaćenog iznosa, sklopiti nagodbu o na-činu i vremenu povrata neosnovano isp-laćenog iznosa novčane naknade uvaža-vajući pri tom njegovo imovinsko stanje i socijalni položaj, uz mogućnost odgode povrata sredstava, a najduže za razdob-lje od tri godine.“Član 21.Postupci koji su pokrenuti prije stpanja na snagu ovih izmjena i dopuna, 31. decembar/prosinac 2020.a nisu okončani, okončat će se po odred-bama ovog Zakona o izmjenama i dopu-nama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.Član 22.Ovlašćuje se Ustavna i zakono-davno-pravna komisija Skupštine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde da utvrdi novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana