SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Zakonski akti,

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 15/21 04.10.2021 SN ZDK 06/11 inspekcije
Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 15/21 04.10.2021 SN ZDK 19/20, SN ZDK 04/19, SN ZDK 05/18, SN ZDK 04/15, SN ZDK 13/13, SN ZDK 09/13, SN ZDK 06/09 visoko obrazovanje,obrazovanje,zdk
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/21 21.09.2021 SN BPK 15/19, SN BPK 14/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon o šumama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/21 16.07.2021 NN Županije Posavske 12/17, NN Županije Posavske 06/14 koncesije
Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/21 07.05.2021 SN BPK 09/13 komunalna djelatnost
Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava TK - prečišćeni tekst Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/21 06.04.2021
Zakon o dopuni Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/21 01.04.2021 SN KS 31/17, SN KS 34/17, SN KS 12/16 turizam,ks
Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 12/21 25.03.2021 SN KS 18/20 covid,ekonomske posljedice Godina XXVI - Broj 12 Ĉetvrtak, 25. 3. 2021. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7052 KANTON SARAJEVO Skupština Kantona Sarajevo Na osnovu ĉlana 18. taĉka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na XVIII Hitnoj sjednici odrţanoj dana 22.03.2021. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŢAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO Ĉlan 1. (Dopuna ĉlana 1.) U Zakonu o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20 i 46/20), u ĉlanu 1. iza rijeĉi "pomoći privrednim subjektima" dodaju se rijeĉi "i studentima", a iza rijeĉi "naknade za općekorisne funkcije šuma" dodaju se rijeĉi "oslobaĊanje od plaćanja dijela uplate školarine". Ĉlan 2. (Dopune ĉlana 2.) U ĉlanu 2. iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6) i (7) koji glase: "(5) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjeseĉne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno oteţan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeĊenim sredstvima. (6) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog ĉlana. (7) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada moţe odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjeseĉnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane." Ĉlan 3. (Izmjena ĉlana 3.) U ĉlanu 3. u stavu (6) rijeĉ "Banke" zamjenjuje se rijeĉju "banaka". Ĉlan 4. (Novi ĉlan 9a.) Iza ĉlana 9. dodaje se ĉlan 9a. koji glasi "(Ĉlan 9a.) (OslobaĊanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini) (1) Studente prvog i drugog ciklusa studija, kao i studente integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji finansiraju svoj studij, a imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 i poloţili su sve ispite iz prethodne godine i ne obnavljaju studij u 2020./2021. godini, Kanton Sarajevo u skladu sa ovim zakonom, oslobaĊa plaćanje dvije trećine školarine za 2020./2021. godine. (2) Studenti iz stava (1) ovog ĉlana, duţni su preostale rate školarine uplatiti do završetka akademske 2020./2021. godine." Ĉlan 5. (Izmjena ĉlana 10.) Ĉlan 10. mijenja se i glasi: "Ĉlan 10. (Period neplaćanja) Takse, ĉlanarina i naknade iz ĉl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljem tekstu: nesreća)." Ĉlan 6. (Izmjena i dopuna ĉlana 12.) U ĉlanu 12. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Izuzetno od st.(1) i (2) ovog ĉlana kantonalna ministarstva i resorna kantonalna ministarstva koja u svom resoru imaju potrošaĉke jedinice mogu donijeti posebnu odluku za svoje ministarstvo i za potrošaĉke jedinice iz svog resora, a za samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, struĉne i druge sluţbe koje osniva Vlada, odluku moţe donijeti Vlada." Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: S L U Ţ B E N E N O V I N E Broj 12 - Strana 2 KANTONA SARAJEVO Ĉetvrtak, 25. 3. 2021. "(6) Izuzetno od stava (5) ovog ĉlana Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo moţe donositi podzakonske akte koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budţet". Ĉlan 7. (Dopuna ĉlana 13) U ĉlanu 13. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa iz stava (1) ovog ĉlana radi provoĊenja finansiranja iz ĉlana 2. stav (5) ovog zakona i u sluĉaju potrebe provoĊenja drugih mjera." Ĉlan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-11460/21 22. marta 2021. godine Sarajevo Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ĉlana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi preĉišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i ĉlana 12. stav (4) Zakona o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20 i 46/20), Vlada Kantona Sarajevo, na 11. sjednici odrţanoj 11.03.2021. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI BUDŢETSKOM KORISNIKU IZ NADLEŢNOSTI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - JU GIMNAZIJA DOBRINJA ZA ISPLATU NAKNADE PO UGOVORU O DJELU I Daje se saglasnost budţetskom korisniku iz nadleţnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje -JU Gimnazija Dobrinja 21030006 za izuzeće primjene ĉlana 12. stav (1) Zakona o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20 i 46/20). II U vezi sa taĉkom I ove odluke daje se saglasnost za isplatu sredstava za slijedeće: - ugovor o djelu za godišnje odrţavanje softvera stalnih sredstava u neto iznosu od 200,00 KM. III Sredstva iz taĉke II ove odluke isplatit će se iz Budţeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, odnosno iz buţeta budţetskog korisnika JU Gimnazija Dobrinja 21030006, sa ekonomskog koda 613900 Ugovorene i druge posebne usluge. IV Za realizaciju ove odluke zaduţuje se budţetski korisnik JU Gimnazija Dobrinja, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Sluţbenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-04-6490-8/21 11. marta 2021. godine Sarajevo Premijer Edin Forto, s. r. Na osnovu ĉlana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi preĉišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i ĉlana 30. i 36. Zakona o izvršavanju Budţeta Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 05/21), Vlada Kantona Sarajevo, na 11. sjednici odrţanoj 11.03.2021. godine, donijela je ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŢETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO I Usvaja se Program utroška sredstava za pozicije: " Prevencija, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo" - ekonomski kod 614300, subanalitika KAN083, funkcija 074F i " Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo" - ekonomski kod 615300, subanalitika KAU0B3, funkcija 075F, utvrĊenih u Budţetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, razdjel 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 05/21), kako slijedi PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŢETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Ovim Programom vrši se raspodjela sredstava unutar zbirnih pozicija tekućih i kapitalnih transfera utvrĊenih Budţetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu na razdjelu 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za programe i projekte kako slijedi: 1. Prevencija, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo (ekonomski kod 614300, subanalitika KAN083, funkcija 074F) Red. br. Naziv programa Svrha programa Korisnici sredstava Kriteriji za raspodjelu sredstava Izvor 10 - (budţetska sredstva) u KM 1. Usluge mrtvozorstva Kontinuitet u radu sluţbe za mrtvozorstvo JU Dom zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS - ĉlan 13. taĉka (13) Zakona o zdravstvenoj zaštiti - Kanton Sarajevo osigurava organizaciju i rad mrtvozorniĉke sluţbe; - istorijski trošak; 181.000 2. SprovoĊenje programa obavezne preventivne sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo Sprijeĉavanje pojave zaraznih bolesti na podruĉju Kantona Sarajevo Izabrani izvoĊaĉ deratizacije izabran u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - ĉlan 13. taĉka (10) Zakona o zdravstvenoj zaštiti - provoĊenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadleţnosti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - Odluka o provoĊenju obavezne preventivne sistematske 200.000
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/21 23.03.2021 SN ZDK 01/15, SN ZDK 08/13 šume
Zakon o izmjeni Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 10/21 11.03.2021 SN KS 05/13 šume,ks,kanton sarajevo ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO Ĉlan 1. (Izmjena ĉlana 61.) U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13) u ĉlanu 61. u stavu (2) procenat: "0,07%", mijenja se i glasi: "0,035%".
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 03/21 05.03.2021 SN TK 08/20, SN TK 07/17 šume
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 13/20 31.12.2020 SN BPK 04/14, SN BPK 12/13, SN BPK 02/13, SN BPK 07/08 socijalna zaštita Z A K O NO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SADJECOM 31. decembar/prosinac 2020.Član 1.U Zakonu o socijalnoj zaštiti, za-štiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:10/00,5/03, 5/05, 3/08, 2/13 i 4/14) iza člana 2. dodajese novi član 2.a koji glasi:„Član 2a.„Prava po osnovu ovog zakona mogu ostvariti lica i porodice koji imaju prijavljeno prebivalište na području Ka-ntona u kontinuitetu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.Izuzetno od prethodnog stava, prava po ovom Zakonu mogu ostvariti lica koja su 30.04.1992.godine imala pre-bivalište na području kantona, pod uvje-tom da im je utvrđen status povratnika.Prava po ovom Zakonu ne mogu ostvariti lica koja nisu državljani Bosne i Hercegovine, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano.“Član 2.U članu 5. u stavu 1. tačka 3. se mijenja i glasi:„3) smještaj u hraniteljsku poro-dicu.“Član 3.U članu 14. stav 1. iza tačke 7. dodaje se nova tačka 8. koja glasi: „8. Primanja po osnovu novčane naknade za novorođeno treće, četvrto i peto dijete, te primanja po osnovu nov-čane naknade za vrijeme čekanja na za-poslenje.“Član 4.U članu 14. stav 4. iza riječi: „sti- Broj 13 –strana 1987pendije i jednokratne pomoći.“, interpu-nkcijski znak „tačka“zamjenjuje se inte-rpunkcijiskim znakom: „zarez“ i dodaju riječi: „stalna novčana pomoć“. Član 5.U članu 15.a iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Pravo na stalnu novčanu pom-oć ne mogu ostvariti lica smještena u us-tanovu socijalne zaštite.“ Član 6.Iza člana 15.a dodaje se novi član 15.b, koji glasi:„Član 15.b„Korisnici prava na stalnu novč-anu pomoć dužni su u svakoj kalendar-skoj godini u periodu od 01. do 31. mar-ta tekuće godine dostaviti dokaze Cent-ru za socijalni rad kao nadležnom prvo-stepenom organu, radi utvrđivanja ispu-njavanja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava. Ukoliko korisnik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze ili se na osnovu dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostva-rivanja prava, Centar za socijalni rad do-nosi rješenje o prestanku prava na stal-nu novčanu pomoć zaključno sa febru-arom tekuće godine.”Član 7.U članu 16. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njeguod strane drugog lica ne mogu ostvariti lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite.“ Broj 13 –strana 1988Član 8.U članu 18. iza stav 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Ukupan prihod domaćinstva kao osnov za ostvarivanje prava na nov-čanu naknadu za pomoć i njegu od st-rane drugog lica čine prihodi utvrđeni članom 14. ovog Zakona.“Član 9.Članovi 20.a i 20.b se brišu. Član 10.Iza člana 20. dodaje se novi član 20.a, koji glasi:„Član 20a.Korisnici prava na novčanu nak-nadu za pomoć i njegu od strane drugog lica dužni su u svakoj kalendarskoj go-dini u periodu od 01. do 31. marta teku-će godine dostaviti dokaze Centru za so-cijalni rad kao nadležnom prvostepen-om organu, radi utvrđivanja ispunjava-nja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava. Ukoliko korisnik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze ili se na temelju dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostvari-vanja prava, Centar za socijalni rad don-osi rješenje o prestanku prava na novča-nu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, zaključno sa februarom te-kuće godine.“Član 11.U članu 29. u stavu 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:„ako se smjesti u odgovarajuću ustano-vu socijalne zaštite.“31. decembar/prosinac 2020.Član 12.U članu 29. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:„Korisnici prava iz člana 29. ov-og Zakona dužni su u svakoj kalendar-skoj godini u periodu od 01. do 31. mar-ta tekuće godine dostaviti dokaze centru za socijalni rad kao nadležnom prvoste-penom organu, radi utvrđivanja ispu-njavanja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava, te ukoliko korisnik u ostav-ljenom roku ne dostavi dokaze ili se na temelju dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostvarivanja prava, Centar za socijalni rad donosi rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, zaključno sa februarom tek-uće godine.”Član 13.U poglavlju II – SOCIJALNA ZAŠTITA, naziv odjeljka 6. i članovi 30. 31. i 32. se mijenjaju i glase:„6. HraniteljstvoČlan 30.Hraniteljstvo je oblik zaštite izv-an vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu Federacije Bosne i Herce-govine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17) (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu) osigurava odgovarajući po-rodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici.Član 31.Za rješavanje o priznavanju pra-va i uključivanje na smještaj u hraniteljs- 31. decembar/prosinac 2020.ku porodicu, kao i zaključivanje ugovo-ra o hraniteljstvu, nadležan je Centar za socijalni rad.Rješenje o priznavanju prava na smještaj i upućivanje u hraniteljsku por-odicu donosi se uz prethodno pribavlje-nu saglasnost Kantonalnog Ministarstva u pogledu hraniteljske naknade i nakna-de za izdržavanje hranjenika.O žalbama na rješenja Centra za socijalni rad odlučuje Kantonalno Minis-tarstvo.Član 32.Kantonalni ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbje-glice će naredbom o visini novčanih izn-osa iz člana 8. stav 3. ovog Zakona utvr-diti iznose novčanih davanja za hrani-teljstvo.“Član 14.Članovi od 33. do 36. se brišu.Član 15.Član 38. se mjenja i glasi:„Član 38.Troškove smještaja u ustanovu socijalne zaštite snosi lice koje se smješ-ta,roditelj, usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je dužan da izdržava to lice ili dru-go fizičko i pravno lice koje je preuzelo obavezu snošenja troškova smještaja.Troškove smještaja snosi ili u nji-hovom snošenju učestvuje lice koje se smješta, roditelji, usvojioci, staratelji ili srodnici koji su shodno zakonu dužni izdržavati to lice, ukoliko im mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 35% prosječne plaće u Kantonu.Broj 13 –strana 1989Ukoliko sredstva iz stava 2. ovog člana nisu dovoljna za izmirenje troško-va smještaja, razliku do punog iznosa ci-jene smještaja snosi organ iz člana 31. ovog Zakona.Ukoliko lica iz stava 2. ovog čla-na ne raspolažu sredstvima, troškove će u cjelosti snositi organ iz člana 31. ovog Zakona.“Član 16.U članu 40. u stavu 1. riječi „čla-na 36.“ zamjenjuju se riječima „člana 38.“. Član 17.U članu 94. stav 4. se mjenja i gl-asi: „Za novorođeno treće, četvrto i peto dijete roditelju pripada pravo na novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od po 40% od prosječne plaće u Kanto-nu bez obzira na imovinski cenzus, uko-liko kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: -da prvo, drugo i dijete za koje se podnosi zahtjev žive u zajednič-kom domaćinstvu sa podnosioc-em zahtjeva,-da imaju prebivalište na podru-čju Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva,-da djeca školskog uzrasta poha-đaju osnovnu ili srednju školu na području Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde izuzev onih obrazovnih smijerova koji ne po-stoje na području Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.“Iza stava 4. dodaju se novi stavo- Broj 13 –strana 1990vi 5, 6. i 7. koji glase:„Korisnicima koji su ostvarili pr-avo iz stava 4. za daljni nastavak ostva-rivanja prava neće uticati ukoliko prvo ili drugo dijete napustedomaćinstvo us-ljedsticanjapunoljetstva,zaključenja bra-ka ili nekih drugih nepredviđenih okol-nosti. Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 4. podnosi se u roku od 60 dana od danarođenjadjetetaza kojese pod-nosi zahtjev. Pravo iz stava 4. pripada koris-niku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva i traje dok pos-toje uvjeti za sticanje i korištenje prava po ovom Zakonu, a najduže do navrše-ne 18. godine života djeteta“.Dosadašnji stavovi 5, 6. i 7. post-aju stavovi 7, 8. i 9.Član18.U članu 102. iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2, 3, 4, 5. i 6. koji glase:„Naknada umjesto plate ženi – majci iz stava 1. ovog člana, ne može biti veća od dvije prosječne isplaćene neto plaće u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini.Ženi – majcikoja manje od 6 mje-seci prije odlaska na porodiljsko odsust-vo ima zaključen ugovor o radu ili rješe-nje o zasnivanju radnog odnosa, nakna-da umjesto plaće utvrđuje se u iznosu 60% od prosječne plaće u Kantonu.Za vrijeme trajanja ugovora o ra-du na određeno vrijeme, žena – majka ostvaruje pravo na naknadu umjesto pl-aće do kraja trajanja ovog ugovora.Po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka će na-staviti i dalje ostvarivati pravo na nakn-adu umjesto plaće pod uvjetom da joj je obnovljen ugovor o radu na određeno 31. decembar/prosinac 2020.vrijeme kod istog poslodavca te isti dos-tavi nadležnom prvostepenom organu.Ukoliko po isteku trajanja ugov-ora o radu na određeno vrijeme žena – majka ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, može ostvariti pravo na novčanu pomoć za ženu – majku koja nije u radn-om odnosu.“Dosadašnji stavovi 2. i 3. istog čl-ana postaju stavovi 7. i 8.Član 19.U članu 124. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Korisnik prava po ovom Zako-nu kojem su njegovom krivicom isplaće-na novčana primanja na koja nije imao pravo, dužan je vratiti primljeni iznos. Ako to ne učini u roku koji odredi prvo-stepeni organ, povrat tog iznosa tražit će se tužbom kod nadležnog suda.“Član 20.Iza člana 124. dodaje se novi član 124.a koji glasi:„Član 124a.Centar za socijalni rad, kao nad-ležni prvostepeni organ, može sa koris-nikom, odnosno obveznikom povrata is-plaćenog iznosa, sklopiti nagodbu o na-činu i vremenu povrata neosnovano isp-laćenog iznosa novčane naknade uvaža-vajući pri tom njegovo imovinsko stanje i socijalni položaj, uz mogućnost odgode povrata sredstava, a najduže za razdob-lje od tri godine.“Član 21.Postupci koji su pokrenuti prije stpanja na snagu ovih izmjena i dopuna, 31. decembar/prosinac 2020.a nisu okončani, okončat će se po odred-bama ovog Zakona o izmjenama i dopu-nama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.Član 22.Ovlašćuje se Ustavna i zakono-davno-pravna komisija Skupštine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde da utvrdi novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 16/20 31.12.2020 SN SBK 11/13 porez,promet nekretnina
Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 15/20 17.12.2020 SN SBK 04/17 sudske takse,takse

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana